top of page

Wettelijke waarschuwing

Wettelijke waarschuwing

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS:

OCHO ISLAS BIG BEN SL, (hierna OCHO ISLAS BIG BEN), met maatschappelijke zetel te Avenida Tomás Roca Bosch No. 34, Bungalows Martinica 20, 21, Puerto Rico 35130 Las Palmas (Spanje) met CIF is B-35695717. Deze entiteit is geregistreerd in het handelsregister van Las Palmas. Het telefoonnummer voor contact is 928 72 56 46 (vast), 928 56 12 15 (mobiel). Het e-mailadres voor contact is het volgende info@jpdconsultants.es OCHO ISLAS BIG BEN houdt zich aan de Autocontrol Advertising Code of Conduct (//www.autocontrol.es/pdfs/Cod_conducta_publicitaria.pdf).

Evenzo is de domeinnaam die eigendom is van OCHO ISLAS BIG BEN www.jpdconsultants.es

2. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

2.1. Dit zijn de Algemene Voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden") die de toegang, navigatie en gebruik van websites onder het domein "www.jpdconsultants.es" (hierna "Website") regelen, evenals de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van de inhoud ervan (hierna te verstaan als "Inhoud" de teksten, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, codes, software, foto's, muziek, video's, geluiden, databases, afbeeldingen, uitdrukkingen en informatie, evenals elke andere beschermde creatie door nationale wetten en internationale verdragen op intellectuele en industriële eigendom). Ongeacht deze voorwaarden kan OCHO ISLAS BIG BEN specifieke voorwaarden vaststellen die het gebruik en/of contracteren van specifieke diensten die via de website aan gebruikers worden aangeboden, regelen.

2.2. Het zal duidelijk zijn dat de toegang tot of het loutere gebruik van de Website door de Gebruiker impliceert dat deze laatste instemt met de Algemene Voorwaarden die OCHO ISLAS BIG BEN heeft gepubliceerd op elk moment waarop zij toegang krijgen tot de Website en die beschikbaar zullen zijn voor Gebruikers. De Gebruiker dient deze Algemene Voorwaarden dan ook aandachtig te lezen. In deze zin wordt Gebruiker begrepen als de persoon die toegang heeft tot, bladert, gebruikt of deelneemt aan de diensten en activiteiten, gratis of omslachtig, ontwikkeld op de Website.

2.3. Evenzo kan OCHO ISLAS BIG BEN via de Website derden in staat stellen om te adverteren of hun diensten aan te bieden. In deze gevallen is OCHO ISLAS BIG BEN niet verantwoordelijk voor het opstellen van de algemene en bijzondere voorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden bij het gebruik, de levering of het contracteren van deze diensten door derden en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze.

2.4. Alvorens de door OCHO ISLAS BIG BEN geleverde specifieke diensten te gebruiken en/of te contracteren, dient de Gebruiker de desbetreffende Bijzondere Voorwaarden die voor dit doel door OCHO ISLAS BIG BEN zijn opgesteld, aandachtig te lezen. Het gebruik en/of contracteren van genoemde specifieke diensten impliceert de aanvaarding van de Bijzondere Voorwaarden die deze regelen in de versie die door OCHO ISLAS BIG BEN is gepubliceerd op het moment dat dergelijk gebruik en/of contractering plaatsvindt.

3. INTELLECTUELE EN INDUSTRILE EIGENDOMSRECHTEN

3.1. OCHO ISLAS BIG BEN is als auteur van een collectief werk, of enig werk of enige bepaling van welke aard dan ook, de eigenaar van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Website, en is tevens de eigenaar of heeft de overeenkomstige licentie, autorisatie of toewijzing van de rechten van intellectuele, industriële en beeldeigendom op de inhoud en diensten die via haar beschikbaar zijn.

3.2. In geen geval zal worden begrepen dat de toegang en navigatie van de Gebruiker een verklaring van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van genoemde rechten door OCHO ISLAS BIG BEN inhoudt.

3.3. Bijgevolg is het niet toegestaan om de kennisgeving van auteursrecht, intellectueel eigendom ("copyright") en andere gegevens die de rechten van OCHO ISLAS BIG BEN of zijn eigenaren in de inhoud identificeren, te onderdrukken, te omzeilen of te manipuleren, evenals technische beschermingsmiddelen , vingerafdrukken of enige informatie en / of identificatiemechanismen die in de inhoud kunnen worden opgenomen.

3.4. Evenzo is het verboden om alle of een deel van de inhoud te wijzigen, te kopiëren, opnieuw te gebruiken, te extraheren, te exploiteren, te reproduceren, openbaar te communiceren, tweede of volgende publicaties te maken, bestanden te uploaden, per post te verzenden, te verzenden, te gebruiken, te verwerken of te verspreiden opgenomen in de Website als u niet beschikt over de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OCHO ISLAS BIG BEN of, in voorkomend geval, van de eigenaar of eigenaren van de overeenkomstige rechten.

In het bijzonder verzet OCHO ISLAS BIG BEN zich er uitdrukkelijk tegen dat de reproductie van zijn pagina's kan worden beschouwd als een citaat in de voorwaarden voorzien in artikel 32, eerste lid, van de wet op de intellectuele eigendom.

Als u geïnteresseerd bent in een autorisatie of licentie om de inhoud van de website op welke manier dan ook te gebruiken, ga dan naar //www.jpdconsultants.es/contacto

4. TOEGANG

4.1. Toegang tot de Website door Gebruikers is gratis en gratis. Sommige diensten en inhoud die door OCHO ISLAS BIG BEN of derden via de website worden aangeboden, kunnen echter onderworpen zijn aan een voorafgaande contractering van de dienst of het product en de betaling van een geldbedrag op de manier die is bepaald in de overeenkomstige voorwaarden. in dat geval worden ze duidelijk aan u ter beschikking gesteld.

4.2. Wanneer het voor de Gebruiker nodig is om zich te registreren of persoonlijke gegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot een van de diensten, zal het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers de bepalingen van het Privacybeleid toepassen dat op de Website is verzameld.

4.3. Het contracteren van producten en diensten via de Website door minderjarigen die de wettelijke leeftijd hebben bereikt, is verboden, indien zij hiervoor naar behoren en vooraf de toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers moeten verkrijgen, die verantwoordelijk worden geacht voor de handelingen die zij uitvoeren. minderjarigen onder hun hoede, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

5. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

5.1. De inhoud van de Website wordt alleen aan consumenten of eindgebruikers verstrekt. Elk ongeoorloofd commercieel gebruik ervan, of de wederverkoop ervan, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van OCHO ISLAS BIG BEN.

5.2. Als de Gebruiker zich voor het gebruik en/of het contracteren van een dienst op de Website moet registreren, is hij/zij verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie (hierna de "Geregistreerde Gebruiker"). Als de gebruiker als gevolg van de registratie een wachtwoord krijgt, stemt hij / zij ermee in om zorgvuldig gebruik te maken en het wachtwoord geheim te houden om toegang te krijgen tot deze diensten. Bijgevolg zijn gebruikers verantwoordelijk voor de juiste bewaring en vertrouwelijkheid van alle identificatiegegevens en / of wachtwoorden die worden verstrekt door OCHO ISLAS BIG BEN, en verbinden ze zich ertoe het gebruik ervan niet aan derden toe te wijzen, hetzij tijdelijk, hetzij permanent, of om uw toegang aan buitenstaanders toe te staan. . De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten door elke onwettige derde partij die een wachtwoord voor dit doel gebruikt vanwege onzorgvuldig gebruik of verlies ervan door de Gebruiker.

5.3. Op grond van het voorgaande is het de plicht van de Gebruiker om www.jpdconsultants.es onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk feit dat oneigenlijk gebruik van identificatiegegevens en/of wachtwoorden mogelijk maakt, zoals diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang ertoe. doorgaan met de onmiddellijke opzegging ervan. Zolang dergelijke gebeurtenissen niet worden gecommuniceerd, is OCHO ISLAS BIG BEN vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het misbruik van identificatiegegevens of wachtwoorden door onbevoegde derden.

5.4. Toegang tot, navigatie en gebruik van de Website is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, dus de Gebruiker stemt ermee in om alle aanvullende instructies die door OCHO ISLAS BIG BEN of door geautoriseerd personeel van OCHO ISLAS BIG BEN worden gegeven met betrekking tot het gebruik van de Website, zorgvuldig en getrouw op te volgen. De inhoud. We raden u ook aan om OCHO ISLAS BIG BEN op de hoogte te stellen van elk feit dat u bewust wordt van en betrokken bent bij gedrag dat in strijd is met de wet of de rechten van een derde partij schendt, hetzij via de tools op de website of via het contactformulier.

5.5. Daarom stemt de Gebruiker ermee in de inhoud zorgvuldig, correct en wettig te gebruiken en in het bijzonder zich te onthouden van:
I. de inhoud te gebruiken voor doeleinden of effecten die in strijd zijn met de wet, goede zeden en algemeen aanvaarde goede zeden of openbare orde;
ii. reproduceren of kopiëren, distribueren, openbare toegang verlenen via elke vorm van openbare communicatie, de inhoud transformeren of wijzigen, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of dit wettelijk is toegestaan;
iii. de inhoud en in het bijzonder de informatie van welke aard dan ook die via de pagina of de diensten is verkregen, te gebruiken voor het verzenden van publiciteit, communicatie voor directe verkoopdoeleinden of voor enig ander soort commercieel doel, ongevraagde berichten gericht aan meerdere mensen, ongeacht hun doel en zich te onthouden van marketing of openbaarmaking van de informatie op welke manier dan ook.

5.6. OCHO ISLAS BIG BEN behoudt zich het recht voor om de Geregistreerde Gebruiker onmiddellijk te beëindigen als het van mening is, naar eigen goeddunken, dat de Geregistreerde Gebruiker een activiteit uitvoert die een inbreuk vormt of kan vormen op deze Algemene Voorwaarden.

6. RUIMTEN EN HULPMIDDELEN VOOR DEELNAME

Regels voor deelname


6.1. De Website stelt de Gebruiker verschillende ruimtes en participatietools ter beschikking om de conversatie en de uitwisseling van ideeën en meningen tussen gebruikers aan te moedigen. Het doel is om voor iedereen open en toegankelijk te blijven zolang de basisregels van coëxistentie en respect worden gerespecteerd.

6.2. Door middel van deze tools en spaties kan de Geregistreerde Gebruiker zijn eigen ruimte hebben, genaamd Profiel, die hem zal identificeren onder zijn echte naam of zijn Gebruikersidentificatie ("Nick"), gekoppeld aan de Gebruikersaccount. De Gebruikersaccount kan, als de Geregistreerde Gebruiker daarvoor kiest, worden gekoppeld aan een afbeelding (avatar) van hun keuze en die hen visueel vertegenwoordigt in de verschillende deelnameruimten van de Website. De avatars van de gebruikers die de geregistreerde gebruiker volgt en ook van de gebruikers die de geregistreerde gebruiker volgen, zijn zichtbaar in het profiel, zodat u geïnformeerd kunt worden en ze gemakkelijk kunt herkennen.

6.3. Deelnameactiviteit op de Website wordt weergegeven in het Profiel. De opmerkingen van de Geregistreerde Gebruiker zijn openbaar en kunnen samen met de reacties en vermeldingen van andere Gebruikers worden geraadpleegd in een Profiel. Andere gebruikers kunnen de activiteit van de geregistreerde gebruiker die wordt gegenereerd op de website, de opmerkingen of de wedstrijden en promoties waaraan de geregistreerde gebruiker deelneemt, volgen.

6.4 De Gebruiker kan de activiteit van andere gebruikers van de Website volgen die hij interessant vindt, wat hij becommentarieert en waar hij dat doet. Evenzo kan de Gebruiker de activiteit volgen die wordt gegenereerd door de medewerkers of redacteuren van de Website of het nieuws volgen dat rond een of meer evenementen wordt gegenereerd, evenals het nieuws dat rond een evenement of instelling wordt gegenereerd.

6.5 De Website kan per e-mail meldingen sturen over de activiteit van de Gebruikers en de gebruikers die u volgt naar het adres dat tijdens het registratieproces is opgegeven.

6.6. Dit profiel heeft een algemeen openbaar karakter, maar bepaalde activiteiten van privé-karakter worden verborgen gehouden, alleen zichtbaar voor de gebruiker (zoals het starten van monitoring, gemodereerde inhoud, individuele meldingen van deelname aan promoties en games en alle andere privémeldingen) .

Regels voor deelname


6.7. In geen geval zal de publicatie van inhoud die duidelijk haat, minachting of discriminatie op grond van geboorte, ras, geslacht, religie, nationaliteit, mening of enige andere persoonlijke of sociale omstandigheid bevordert, worden toegestaan. Pogingen om zich voor te doen als derden of de publicatie van persoonlijke contactgegevens worden in geen geval getolereerd, ongeacht hun doel.

6.8. Evenmin worden berichten goedgekeurd die 'spam' bevatten of die links bevatten naar sites die niets te maken hebben met de aanleiding van het gesprek.

6.9 Beleefde berichten worden gezocht voor het uitwisselen van meningen, zodat persoonlijke aanvallen en berichten die geen betrekking hebben op het gesprek niet worden toegestaan.

6.10 Om herhaalde opmerkingen te voorkomen, raden we aan eerst een gesprek te lezen voordat u eraan deelneemt.

6.11 De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle uitingen op internet zoals op elke andere plaats.

6.12 Gebruikersberichten komen niet noodzakelijk overeen met onze redactionele lijn.

6.13 De Website behoudt zich het recht voor om om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving alle informatie of inhoud die in de deelnameruimten is gegenereerd, te verwijderen.

6.14 De Website stelt een tool ter beschikking om ongepaste berichten of inhoud te melden die toegankelijk is via een hiervoor geactiveerde knop.

6.15 Website wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit de inhoud die door gebruikers wordt gehost, onverminderd het feit dat zij passende maatregelen zal nemen om claims over mogelijke illegale activiteiten door hen op te sporen en aan te pakken, waarbij uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt voorbehouden om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, tijdelijk of permanent, de deelnamedienst aangeboden aan elke gebruiker wiens inhoud als illegaal, verboden of gewoon ongepast kan worden beschouwd.

7. INHOUD GEGENEREERD DOOR DE GEBRUIKER

7.1. In het geval dat de Gebruiker inhoud van welke aard dan ook naar de Website stuurt, verklaart, garandeert en aanvaardt hij dat hij het recht heeft om dit vrijelijk te doen, dat deze informatie geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen of enig ander recht van derden, dat dergelijke informatie niet vertrouwelijk is en dat dergelijke informatie niet schadelijk is voor derden.

7.2 De gebruiker erkent de verantwoordelijkheid op zich te nemen en zal OCHO ISLAS BIG BEN schadeloos stellen voor enige schade die voortvloeit uit enige communicatie die persoonlijk of namens hem is verstrekt, waarbij hij genoemde verantwoordelijkheid aanvaardt zonder enige beperking op de nauwkeurigheid, wettigheid, originaliteit en eigendom ervan.

7.3. OCHO ISLAS BIG BEN behoudt zich het recht voor om te beslissen over de openbaarmaking of publicatie van de inhoud die door de gebruiker is verzonden.

7.4. In het geval dat de inhoud die door de gebruikers wordt verzonden afbeeldingen bevat (inclusief dus de avatar), verklaart en garandeert en aanvaardt de gebruiker:

I. Dat u meerderjarig bent voor wettelijke doeleinden.
ii. Dat hij de auteur of eigenaar is van de rechten van de afbeeldingen en dat hij het recht heeft ze te verzenden en dat ze geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, handelsmerk of enig ander recht van derden.
iii. Dat de bovengenoemde afbeeldingen zijn gemaakt met toestemming van de personen die erop verschijnen en dat in het geval van het verschijnen van minderjarigen, de bovengenoemde toestemming schriftelijk is gegeven door hun wettelijke vertegenwoordigers en deze op elk gewenst moment kan bewijzen dus.

7.5. OCHO ISLAS BIG BEN, behoudt zich het recht voor om de afbeeldingen die het geschikt acht openbaar te communiceren en is bevoegd om deze te reproduceren en te communiceren in alle media van de OCHO ISLAS BIG BEN Group.

7.6. De Gebruiker erkent de verantwoordelijkheid op zich te nemen en zal OCHO ISLAS BIG BEN schadeloos stellen voor de bovenstaande verklaringen.

7.7. De Gebruiker wijst kosteloos aan OCHO ISLAS BIG BEN, zonder exclusief karakter, de rechten van reproductie, distributie, transformatie en openbare communicatie, in alle mogelijke modaliteiten, met betrekking tot de verzonden inhoud (foto's, afbeeldingen met of zonder beweging, teksten, informatie, databanken, geluidsopnamen of andere werken of diensten) Voornoemde overdracht geschiedt voor de hele wereld, voor de maximale duur die momenteel voorzien is in de wet op de intellectuele eigendom en met uitdrukkelijke overdrachtsbevoegdheid aan derden.

 

8. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIE

8.1. OCHO ISLAS BIG BEN garandeert niet de wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarachtigheid of nauwkeurigheid van de diensten of informatie die het via de Website verspreidt.

8.2. Bijgevolg garandeert of is OCHO ISLAS BIG BEN niet verantwoordelijk voor: (i) de werking van de Website; (ii) de continuïteit van de inhoud van de website; (ii) de afwezigheid van fouten in genoemde Inhoud, noch de correctie van enig defect dat zich kan voordoen; (iii) de afwezigheid van virussen en/of andere schadelijke componenten op de Website of op de server die deze levert; (iv) de onkwetsbaarheid van de Website en/of de ondoordringbaarheid van de daarin getroffen veiligheidsmaatregelen; (v) het gebrek aan bruikbaarheid of prestatie van de inhoud van de Website; (vi) de schade of verliezen veroorzaakt, aan zichzelf of aan een derde, door een persoon die de voorwaarden, regels en instructies schendt die OCHO ISLAS BIG BEN op de Website stelt of door de schending van de beveiligingssystemen van de Website.

 

8.3 OCHO ISLAS BIG BEN verklaart echter dat het alle nodige maatregelen heeft genomen, binnen zijn mogelijkheden en de stand van de technologie, om de werking van de website te garanderen en het bestaan en de overdracht naar gebruikers van virussen en andere schadelijke componenten te voorkomen

 

9. LINKS Links naar andere websites

 

9.1. Op de Website kan de Gebruiker links naar andere webpagina's vinden via verschillende knoppen, links, banners, enz., die door derden worden beheerd. OCHO ISLAS BIG BEN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect met betrekking tot de gelinkte webpagina.

Links op andere websites naar de Website

9.2. Als een derde partij, entiteit of website een soort link naar de website wil maken, moet deze zich houden aan de volgende voorwaarden en vereisten:

I. De link kan worden doorverwezen naar de hoofdpagina van de website.
ii. De link moet absoluut en volledig zijn, dat wil zeggen, hij moet de gebruiker door middel van een klik naar de URL van OCHO ISLAS BIG BEN //www.jpdconsultants.es/ leiden en moet de volledige uitbreiding van het sitescherm volledig beslaan Web. In geen geval, tenzij OCHO ISLAS BIG BEN hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor geeft, mag de website die de link maakt de website op enigerlei wijze reproduceren, opnemen als onderdeel van zijn website of in een van zijn "frames" of een " browser " op een van de pagina's van de website. Op de pagina die de link tot stand brengt, kan op geen enkele manier worden verklaard dat OCHO ISLAS BIG BEN een dergelijke link heeft geautoriseerd, tenzij OCHO ISLAS BIG BEN dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft gedaan. Indien de entiteit die de link maakt van haar pagina naar de Website op haar website het merk, de benaming, handelsnaam, label, logo, slogan of enig ander type identificerend element van OCHO ISLAS BIG BEN en/of de Website wil opnemen, U moet vooraf uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben.
iii. OCHO ISLAS BIG BEN geeft geen toestemming voor het plaatsen van een link naar de Website vanaf die webpagina's die duidelijk haat, minachting of discriminatie op grond van geboorte, ras, geslacht, religie, nationaliteit, mening of enige andere persoonlijke omstandigheid of sociale en in het algemeen in strijd zijn met de moraal, de openbare orde of algemeen aanvaarde sociale normen.

9.3. OCHO ISLAS BIG BEN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect met betrekking tot de webpagina die die link naar de website tot stand brengt, in het bijzonder, bij wijze van voorbeeld en niet beperkend, met betrekking tot de werking, toegang, gegevens, informatie, bestanden, kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn producten en diensten, zijn eigen links en/of enige inhoud ervan in het algemeen. Diensten geleverd door derden via de Website

9.4. OCHO ISLAS BIG BEN garandeert niet de wettigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de diensten die door derden via de Website worden geleverd of waarop OCHO ISLAS BIG BEN slechts optreedt als advertentiekanaal of intermediaire dienstverlener.

9.5. OCHO ISLAS BIG BEN is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die wordt veroorzaakt door de diensten die door derden via deze pagina worden geleverd, en in het bijzonder, bij wijze van voorbeeld, veroorzaakt door:

I. het niet naleven van de wet, de goede zeden of de openbare orde;
ii. de opname van virussen of andere computercodes, bestanden of programma's die de normale werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur kunnen beschadigen, onderbreken of belemmeren;
iii. de inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, op zakengeheimen, op contractuele verbintenissen van welke aard dan ook;
NS. het verrichten van handelingen die illegale, misleidende of oneerlijke reclame vormen en, in het algemeen, oneerlijke concurrentie vormen;
v. het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, relevantie en/of actualiteit van de verzonden, verspreide, opgeslagen, ontvangen, verkregen, ter beschikking gestelde of toegankelijke inhoud;
zag. de schending van de rechten op eer, persoonlijke en gezinsprivacy en het imago van mensen of, in het algemeen, enige vorm van rechten van derden;
vii. de ontoereikendheid voor welk doel dan ook en de teleurstelling van de gegenereerde verwachtingen, of de ondeugden en gebreken die zouden kunnen worden gegenereerd in de relatie met derden; Y
viii. niet-nakoming, vertraging in de nakoming, gebrekkige nakoming of beëindiging om welke reden dan ook van door derden aangegane verplichtingen en met derden gesloten contracten.

10. DUUR EN WIJZIGING

 

10.1. OCHO ISLAS BIG BEN kan de hierin vermelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen en elke wijziging publiceren op dezelfde manier als deze algemene voorwaarden verschijnen of via elk type communicatie gericht aan gebruikers.

10.2. De tijdelijke geldigheid van deze Algemene Voorwaarden valt dus samen met het tijdstip van hun bekendmaking, totdat ze geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht worden.

10.3. Ongeacht de bepalingen van de bijzondere voorwaarden, kan OCHO ISLAS BIG BEN op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de inhoud van de pagina beëindigen, opschorten of onderbreken, zonder dat de Gebruiker enige schadevergoeding kan eisen. Na deze beëindiging blijven de verbodsbepalingen op het gebruik van de Inhoud zoals hierboven uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

11. ALGEMEEN

11.1. De kopjes van de verschillende clausules zijn slechts informatief en zullen de interpretatie van de Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden, kwalificeren of uitbreiden.

11.2. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van elke specifieke dienst, prevaleren de bepalingen van deze laatste.

11.3. In het geval dat enige bepaling of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door een Rechtbank, Rechtbank of bevoegde administratieve instantie geheel of gedeeltelijk nietig of niet-toepasbaar worden geacht, zal deze nietigheid of niet-toepasselijkheid de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aantasten. of de bijzondere voorwaarden van de verschillende diensten van OCHO ISLAS BIG BEN.

11.4. De niet-uitoefening of uitvoering door OCHO ISLAS BIG BEN van enig recht of bepaling vervat in deze Algemene Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand daarvan, tenzij u hiermee schriftelijk instemt.

12. JURISDICTIE

12.1. De relaties tussen OCHO ISLAS BIG BEN en de Gebruiker worden beheerst door de bepalingen van de huidige regelgeving met betrekking tot toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie. Echter, voor de gevallen waarin de regelgeving voorziet in de mogelijkheid voor de partijen om zich te onderwerpen aan een jurisdictie, onderwerpen OCHO ISLAS BIG BEN en de gebruiker, uitdrukkelijk afstand van elke andere jurisdictie die met hen overeenkomt, zich aan de rechtbanken en tribunalen van San Bartolomé de Tirajana.

© januari 2017 OCHO ISLAS BIG BEN SL Alle rechten voorbehouden Telefoon 928 72 56 46 (vast), 928 56 12 15 (mobiel) info@jpdconsultants.es

bottom of page